قطب‌نمای سیاسی | کجای جهان سیاست ایستاده‌اید؟

چرا این «قطب‌نمای سیاسی» برای شما مهم است؟ گفتگو از سیاست در جامعه‌ای مثل ایران همواره چالش‌برانگیز است. حکومتی تمامیت‌خواه در طول بیش از چهار دهه مردم را از مناسبات حقیقی سیاسی دور کرده. جمهوری اسلامی برای بی‌اثر کردن اراده‌ی مردم در زندگی‌شان، استراتژی‌های مختلفی را...